vekaletnameA- GENEL HUSUSLAR
Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnamelerin Türk yasalarına uygun olarak hazırlanması ve vekaletnameleri onaylama yetkisi olan bir Türk Noteri tarafindan tasdiklenmesi gerekmektedir. Vekaletnamenin bir Türk Noteri tarafından onaylanması bu belgenin Türk Yasalarına uygun bir şekilde tanzim edildiğinin ispatını teşkil etmektedir.Vekalet veren kişi vekaletnameyi noter huzurunda imzalamalıdır. Eğer vekaletname, şirket gibi bir tüzel kişi adına çıkarılıyorsa, vekaletnameyi veren kişinin bu hususta imzaya yetkili olup olmadığının kanıtlarını noter isteyebilir.

B- VEKALETNAME ÇEŞİTLERİ:
Verilen yetkilere ve içeriğine göre Türkiye'de tanzim edilecek vekaletnameler iki gruba ayrılır. Türkiye'de vekaletname çıkartmanın aşağıda açıklanan çeşitlerinden size hangisinin uygun olduğu bilgisini Noteriniz size verecektir.

1- Genel Vekaletname

Bir kimsenin, kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu, içeriğinde birden fazla yetki bulunduran yetki belgesidir. Örneğin, bir veya birden fazla avukatı dava takibi için yetkilendirmek amacıyla düzenlenen vekaletname genel vekaletnamedir. (Genel Vekaletname örneği için burayı tıklayınız). Bu vekaletname noterce düzenlenir.

2- Özel Vekaletname

Belirli bir işi sonuçlandırmak için verilen vekalet çeşiti olup münhasıran bir işin yapılması ve sonuçlandırılması için yetki veren vekalet belgesine denir. Boşanma, taşınmaz alım satımı, intikal, intifa hakkı tesis, emekli maaşı, SGK para çekme, telefon bağlatma, isim değişikliği, yaş küçültme ya da büyültme davalarında da yapılacak işlemin özel olarak belirtilmesi ile vekaletname düzenlenebilir. Bu vekaletnameler noterce tasdik edilir.Türkiye'de ikame olunacak aile hukuku ve taşınmaz alım satımı ile ilgili davalarda vekaletnamenin fotoğraflı olması aranmaktadır.Bu nedenle Türkiye'de aile hukuku özellikle boşanma ve taşınmaz alım satımı konulu vekaletnamelerinize fotoğraf ekletmeniz gerekmektedir. Vekaletname konusunda danışmak istediğiniz bir konu olursa bize info@edaerturk.com e-mail adresimizden ulaşabilirsiniz.

C- ŞİRKET KURULUŞU, GENEL KURUL, TİCARİ VEKALETNAMELER
Şirket yetkilisinin imza sirküleri, kimliği ve konuya özel bilgi ve talimatlarını içeren vekaletname örneği ile notere başvurulması gerekmektedir.

D. VEKALETNAME BİLGİLERİMİZ

Av.Eda ERTÜRK
Baro ve Sicil no : Denizli / 1554
Vergi Dairesi ve Sicil no : Pamukkale Vergi Dairesi / 10339882048
Adres : Çamlık Bulvarı No:41 Daire:3 Kınıklı Mah. Pamukkale/DENİZLİ

Lütfen Noter'e Tüm yetkileri ihtiva eden genel dava vekaleti çıkartmak istediğinizi ve avukatınızın isminin de vekalette bulunmasını istediğinizi belirtiniz. Ayrıca aile hukuku davaları ile taşınmaz mal alım-satım işlemleri için vekalet çıkartıyor iseniz yanınızda 2 adet vesikalık fotoğraf götürmeyi ihmal etmeyiniz. Davanızla ilgili konudaki vekaletnameyi alt taraftaki ikonlara tıklayarak indirebilirsiniz. Bu vekalet örneğini aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Notere götürerek hazırlatmanız mümkündür. Ayrıca yukarıdaki vekaletname bilgilerini not ederek veya yazıcınızdan çıkartarak tüm noterlerden genel vekaletname çıkartabilirsiniz. Vekalet çıkarmadan önce, özellikle özel yetkili vekaletnamelerde (boşanma, evlat edinme, vs.) mutlaka bize danışınız.


Notere Giderken Dikkat Edilecek Hususlar :

1. Notere giderken, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport - T.C. Kimlik No yanınızda olmalıdır.
2. Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.
3. Boşanma Vekaletnamesi verecek iseniz, yukarıdakilere ek olarak, 2 adet fotoğraf da olmalıdır.
4. Yurtdışında iseniz, ilgili ülkenin T.C. Konsolosluğu'ndan bu işlemleri yaptırabilirsiniz.


Tanıma-Tenfiz Davaları için Türkçe - Özel Vekaletname Örneği:

TC Mahkemelerinde, boşanma davası açmaya, davayı kabule, temyizden feragate, ve Nüfus Müdürlüğünde hertürlü işlemi yapmaya Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, keza eşim .........................’ın aleyhine açtığım veya eşim .............................’ın benim aleyhine açacağı BOŞANMA, davaları ile ilgili Keza Türkiye dışında başka ülke mahkemelerinin vermiş olduğu boşanma davama ilişkin kararların TANINMASI VE TENFİZİ davaları ile sair kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabul ve redde, davadan feragati ve feragati davayı kabule, temyizden feragate ve temyizden feragati kabule, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak
üzere................... BAROSUNA, ....................... sicil ile kayıtlı, ..................... adresinde ikamet eden AVUKAT..................... tarafımdan vekil kılınmıştır.

Vekâletname veren :
Adresi :
T.C. Kimlik No :

Vekaletname örneğini indir


Not: Boşanma davası ve Yabancı Mahkeme kararları için, Tanıma ve Tenfize ilişkin olarak avukata verilecek vekâletnamede vekâletname veren kişinin fotoğrafı bulunması zorunludur.

DİKKAT!
Yukarıda verilen örnekler sadece fikir vermesi amacı ile eklenmiştir. Vekaletnameler içereceği konu itibarı ile alanında uzman bir kişi tarafından konuya istinaden hazırlanmalıdır. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için lütfen telefon numarasından tarafımıza ulaşınız veya e-posta gönderiniz.