ALACAK DAVALARI YARGITAY KARARLARI

ALACAK DAVALARI YARGITAY KARARLARI

Mahkemenin tanık dinlememe kararı istinafla bozuldu.

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016 / 70

Karar: 2016 / 66

Karar Tarihi: 05.12.2016

Konu :  ALACAK DAVASI - PARANIN BİLİRKİŞİ ÜCRETİNE MAHSUP EDİLDİĞİ TAKIP EDEN CELSEDE DAVACI VEKİLİNE BAKİYE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ İLE GEREKLİ GİDER AVANSINI YATIRMASI İÇİN YENİDEN SÜRE VERİLDİĞİ - MAHKEMENİN İHBAR ÜZERİNE YATIRILAN GİDER AVANSINI BİLİRKİŞİ ÜCRETİNE MAHSUP ETMESİNİN MEVZUATA UYGUN OLMAMASI - TARAFLARIN YATIRMALARI GEREKEN DELİL AVANSINI VERİLEN SÜREDE YATIRMAMIŞLAR İSE BU AVANSLA ELDE ETMEK İSTEDİKLERİ DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAKLARI

(6100 S. K. m. 115, 243, 245)

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle: kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı ………….. Merkezi vekili cevap dilekçesinde özetle; ilk derece mahkemesi tarafından verilen kararda lehlerine vekalet ücreti tayin edilmediğini;Davacı vekili ise katılma yoluyla, tanıklarının dinlenme taleplerinin reddedilmesinin kanunu aykırı olduğunu ve gider avansını süresinde yatırmalarına rağmen bu paranın bilirkişi ücretine mahsup edildiğim mahkeme kararının yerinde olmadığını;Belirterek istinaf kanun yoluna başvurmuşlardır.İçeriği itibariyle öncelikle davacı vekilinin itirazları üzerinde durulmalıdır.

Buna göre, tanıkların duruşmaya çağrılma yöntemi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 243. ve 245. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde bizzat taraflar ya da vekillerinin tanıkları duruşmada hazır etme zorunlulukları ile ilgili düzenleme yoktur. Mahkemenin belirtilen sebeple davacı tanığının dinlenme talebini reddetmesi yerinde değildir.

Gider avansının süresinde yatırılmadığından bahisle davanın reddine (kabule göre HMK 115/2 maddesi uyarınca davanın usulden reddi gerekir) geldiğimiz de ise davacı vekilince 21/06/2016 tarihli celsenin üç numaralı ara kararı uyarınca gerekli gider avansının yatırıldığı mahkemece bu paranın bilirkişi ücretine mahsup edildiği takıp eden celsede davacı vekiline bakiye bilirkişi ücreti ile gerekli gider avansını yatırması için yeniden süre verildiği gerekli para yatırılmadığı gerekçesi ile takip eden celsede incelemeye konu kararın verildiği görülmüştür ancak mahkemenin ihbar üzerine yatırılan gider avansını bilirkişi ücretine mahsup etmesi (yargılamanın sürüncemede kalmasını engellemek için HMK ve ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir) mevzuata uygun değildir. Taraflar yatırmaları gereken delil avansını verilen sürede yatırmamışlar ise bu avansla elde etmek istedikleri delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılabilirler.

Açıklamalar itibariyle davacı vekilinin istinaf sebeplerinin yerinde olduğu ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılarak yargılamanın yapılması için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesi gerektiği görüşündeyim. Kabul bu yönde olduğu için de davalı vekilinin istinat talebinin bu aşamada değerlendirilmesine yer yoktur.

Açıklanan sebeplerle aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: 1- Dosya kapsamı, delil durumu itibariyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile Denizli 2. İş mahkemesinin 2015/262 esas 2016/223 karar sayılı kararının kaldırılmasına davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye gönderilmesine,

2- Davacı yanın başvurusunun kabulü nedeniyle davalı vekilinin başvurusu ile ilgili karar verilmesine yer olmadığına,

3- Peşin alınan istinaf harcının istek halinde ilgililere iadesine,

Dair, dosya üzerinde ve müzakere sonucunda oybirliği ile 05.12.2016 tarihinde KESİN olarak karar verildi.